Szacowanie wartości zamówienia na zakup oprogramowania do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zamówienia na utworzenie, uruchomienie i wdrożenie inicjalnej bazy danych

Zgodnie z przepisem art. 4 pkt 8 Pzp2004 ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Zgodnie z art. 5b pkt 2 Pzp2004 zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na odrębne zamówienia, w celu uniknięcia łącznego szacowania ich wartości. Zgodnie z art. 32 ust. 1 Pzp2004 podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. Zgodnie z art. 32 ust. 4 Pzp2004, jeżeli zamawiający udziela zamówień w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia. 

Należy przypomnieć, że celem regulacji dotyczących łącznego szacowania wartości zamówień jest przeciwdziałanie sytuacjom unikania przez zamawiających stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych. Jeżeli w jednym czasie możliwe jest udzielenie zamówień podobnych pod względem przedmiotowym lub funkcjonalnym, które mogą być wykonane przez jednego wykonawcę, na potrzeby szacowania ich wartości należy przyjąć, że mamy do czynienia z jednym zamówieniem. Zamawiający powinien ustalić z należytą starannością planowaną liczbę usług, dostaw, robót budowlanych tego samego rodzaju, a następnie oszacować ich łączną wartość - bez względu na to, czy zamierza je nabyć jednorazowo w ramach jednego postępowania, czy też sukcesywnie w ramach odrębnych postępowań. 

Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że Prezes Urzędu Zamówień Publicznych prawidłowo stwierdził, że Zamawiający dopuścił się naruszenia przepisów art. 5b pkt 2 Pzp2004 oraz art. 32 ust. 1 i 4 Pzp2004, poprzez zaniechanie łącznego szacowania wartości zamówienia na zakup oprogramowania do prowadzenia Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz zamówienia na utworzenie, uruchomienie i wdrożenie inicjalnej bazy danych Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, w rezultacie podziału zamówienia na dwa odrębne zamówienia, co doprowadziło do naruszenia art. 7 ust. 1 i 3 Pzp2004, poprzez zaniechanie przygotowania i przeprowadzenia postępowania dotyczącego pierwszego zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców, zgodnie z zasadami przejrzystości oraz udzielenie tego zamówienia publicznego wykonawcy, który nie został wybrany na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, w jednym z trybów określonych w art. 10 Pzp2004. Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że treść zgłoszonych przez Zamawiającego zastrzeżeń nie pozwala na przyjęcie odmiennego stanowiska niż przedstawione przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 

W zgłoszonych zastrzeżeniach Zamawiający między innymi wskazał, że” „Podejmując decyzję o zakupie oprogramowania EWID 2007 Zamawiający miał zamiar przetestować i porównać jego funkcjonalność z posiadanym przez powiat tarnogórski systemem „kataster WZ” firmy Sygnity, w tym sprawdzić możliwość dokonania konwersji posiadanych danych we własnym zakresie przez pracowników Wydziału Geodezji z posiadanego systemu firmy Sygnity do EWID 2007. Konwersja miała być dokonywana sukcesywnie przez pracowników Wydziału Geodezji począwszy od roku 2018. Do czasu dokonania pełnej konwersji danych zakładano równoległą pracę dwóch systemów.”
 
Natomiast w toku postępowania kontrolnego przeprowadzonego przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Zamawiający wyjaśnił, że będąc „w posiadaniu gotowego oprogramowania Geomatyka mógł zasilać bazę danych tylko nowymi danymi lub dokonać migracji posiadanych już danych do systemu w dwojaki sposób: 

  1. poprzez ręczne przenoszenie danych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowskich lub 
  2. zlecenie konwersji danych na zewnątrz. 

Zdecydowano się na wybór drugiego z ww. rozwiązań, wobec powyższego w dniu 29 września 2017 r. Powiat wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na migrację baz systemu pn. „Utworzenie, uruchomienie i wdrożenie inicjalnej bazy danych Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego obejmującego obszar Powiatu Tarnogórskiego”. 

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej z przedstawionych stanowisk Zamawiającego wynika, że udzielając zamówienia na zakup oprogramowania do prowadzenia Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przewidywał potrzebę dokonania konwersji danych, a jednym z rozwiązań rozważanych przez zamawiającego w tym zakresie było zlecenie konwersji danych na zewnątrz. Wprawdzie Zamawiający brał również pod uwagę inny sposób dokonania konwersji danych, tj. poprzez ręczne przenoszenie danych przez własnych pracowników, jednakże okoliczność ta nie ma istotnego znaczenia na gruncie przepisów o łącznym szacowaniu zamówień. Jeżeli bowiem Zamawiający przewidywał dwa sposoby realizacji zadania konwersji danych, z których tylko jeden wymagał stosowania przepisów prawa zamówień publicznych, na potrzeby szacowania zamówienia winien on przyjąć założenie, że ostatecznie zdecyduje się właśnie na rozwiązanie wymagające stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Przyjęcie odmiennego stanowiska mogłoby zachęcać zamawiających do odstępowania od stosowania przepisów prawa zamówień publicznych do udzielania zamówień, poprzez powołanie się na okoliczność rozważania także innych wariantów realizacji danego zadania. O możliwości udzielenia zamówień w jednym czasie świadczy również niewielki upływ czasu od zawarcia umowy na realizację pierwszego zamówienia do ogłoszenia postępowania na drugie zamówienie (1 miesiąc). 

Przedstawiona przez Zamawiającego argumentacja dotycząca mającej wystąpić awarii systemu, która skutkowała koniecznością udzielenia zamówienia na usługi konwersji danych budzi poważne wątpliwości z uwagi na fakt, że - jak wskazał Prezes Urzędu Zamówień Publicznych w piśmie z dnia 14 stycznia 2022 r. - nie została przedstawiona w toku postępowania wyjaśniającego. 

Podniesiona przez Zamawiającego w treści wyjaśnień okoliczność występowania różnych kodów CPV dla dostawy oprogramowania oraz usług konwersji danych nie ma istotnego znaczenia w kontekście stwierdzonego naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Należy zauważyć, że celem zamówienia na świadczenie usług konwersji danych było pełniejsze wykorzystanie zakupionego oprogramowania do prowadzenia Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Pomiędzy tymi świadczenia występował zatem funkcjonalny związek. W świetle powyższego nie ma istotnego znaczenia wskazana przez Zamawiającego okoliczność, że zakupione przez niego oprogramowanie spełniało swoją funkcję przed konwersją danych. Przesądzające znaczenie ma bowiem cel, któremu miało służyć zamówienie na usługi konwersji danych. 

Odnosząc się natomiast do przesłanki możliwości wykonania zamówień przez tego samego wykonawcę należy odwołać się do okoliczności faktycznych, opisanych szczegółowo w Informacji o wyniku kontroli, dotyczących szacowania obydwu zamówień oraz przebiegu postępowania na utworzenie, uruchomienie i wdrożenie inicjalnej bazy danych Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej Zamawiający nie przedstawił żadnych konkretnych argumentów na potwierdzenie tezy przeciwnej. Wręcz przeciwnie, w treści zastrzeżeń sam Zamawiający przyznał, że konwersji danych mógł dokonać każdy wykonawca zatrudniający specjalistów baz danych Oracle i mający wiedzę o strukturach baz danych geodezyjnych, bowiem powiat w ramach realizowanego zamówienia udostępniał strukturę danych Geomatyki i strukturę danych Sygnity. W odniesieniu do powyższego stanowiska Zamawiającego należy dodatkowo zauważyć, że stwierdzone przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych naruszenie nie dotyczy tego, że Zamawiający nie udzielił obydwu zamówień jednemu wykonawcy, lecz że nie dokonał łącznego oszacowania ich wartości. 

 

Uchwała z dnia 28 stycznia 2022 r., KIO/KD 1/22 

Źródło: www.uzp.gov.pl