Termin związania ofertą inny w SWZ i inny w formularzu oferty

W postępowaniu, w treści SWZ był błąd, polegający na niezgodności sporządzonego przez zamawiającego formularza ofertowego z treścią Instrukcji dla Wykonawców. W treści formularza oferty zamawiający wskazał, że termin związania ofertą upływa w dniu „19.12.2022 r.” Z kolei w Instrukcji dla Wykonawców, zamawiający określił termin związania ofertą na 28.12.2022 r. Wskazanie przez zamawiającego dwóch odmiennych dat związania ofertą skutkowało złożeniem przez Przystępujących niespójnych oświadczeń co do terminu związania ofertą. Ta jednak niespójność była wynikiem czynności zmawiającego oraz informacji zwartych w dokumentach zamówienia. Zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej, okoliczność ta nie świadczy w żaden sposób o niegodności ofert wykonawców z warunkami zamówienia i nie może skutkować odrzuceniem ofert na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. Obaj bowiem wykonawcy złożyli dokumenty o treści wymaganej przez zamawiającego. Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że zamawiający nie wskazał w instrukcji ani w samym formularzu czy wykonawca może zmienić datę w oświadczeniu o terminie związania ofertą w Formularzu ofertowym, określoną przez zamawiającego. Zatem, wykonawcy - Przystępujący – składając formularze oferty postąpili zgodnie z instrukcjami zwartymi w SWZ, składając oświadczenie o treści sprecyzowanej przez Zamawiającego w formularzu oferty. 

Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że błędy popełnione przez zamawiającego w SWZ nie mogą powodować ujemnych konsekwencji dla wykonawców. To zamawiający przygotowuje SWZ, określa wymagany zakres dokumentów i oświadczeń. Wykonawcy składając ofertę przedkładają oświadczenia o treści określonej i wymaganej przez zamawiającego. Trudno zatem penalizować czynności wykonawców wykonane zgodnie z wymaganiami zamawiającego. Zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej, w okolicznościach sprawy, błąd popełniony przez zamawiającego w SWZ nie może skutkować odrzuceniem ofert Przystępujących, którzy składając oferty działali pod wpływem tego błędu. W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej, oferta złożona pod wpływem błędnego przeświadczenia wykonawcy powinna podlegać poprawie w trybie art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. 

Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że formularz oferty stanowi treść oferty sensu stricte. Nie jest to jednak tożsame z brakiem możliwości dokonania poprawy treści tego formularza w trybie art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Wykonawcy skorzystali z dokumentów przygotowanych przez zamawiającego. Co istotne, obaj wykonawcy zabezpieczyli swoje oferty wadiami z terminem ważności pokrywającymi termin związania ofertą do 28.12.2022 r.

Ponadto obaj wykonawcy składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu oświadczyli, że składają oferty zgodnie z wymaganiami podanymi w SWZ i że oferty są opracowane dla kompletnego zakresu prac związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Jest to również okoliczność potwierdzająca, że wykonawcy zapoznali się z treścią SWZ i przygotowali swoje oferty zgadzając się z jej postanowieniami - w tym także z terminem związania ofertą do dnia 28.12.2022 r., a więc wyrazili wolę związania ofertą nie tylko do dnia 19 grudnia, ale również drugim terminem wynikającym z warunków zamówienia tj. 28.12.2022 r. 

Zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej zamawiający miał prawo do poprawienia omyłek w treści ofert wykonawców na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Treść oświadczeń i czynności podjętych przez wykonawców polega wykładni, z uwzględnieniem art. 60 Kodeksu cywilnego, który pozwala wyrazić wolę osoby dokonującej czynności prawnej w każdy sposób uzewnętrzniający ją w sposób dostateczny, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie. W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej, z powodów wskazanych powyżej, pomimo złożenia niespójnych oświadczeń co do terminu związania ofertą na skutek błędu zamawiającego w SWZ, obaj przystępujący wyrazili wolę związania swoją ofertą nie tylko do dnia 19/12.2022 r., ale również do dnia 28.12.2022 r. 

 

Wyrok z dnia 25 października 2022 r., KIO 2703/22 

Źródło: www.uzp.gov.pl