Czy jednostki sektora finansów publicznych przyznając środki finansowe na dofinansowanie projektu, mogą uzależnić ich przyznanie od zastosowania przy ich wydatkowaniu ustawy - Prawo zamówień publicznych (Pzp)?

Przyznanie przez jednostki sektora finansów publicznych środków finansowych na dofinansowanie projektu zostało uregulowane w art. 3 ust. 3 Pzp.

Zgodnie natomiast z art. 3 ust. 3 Pzp podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1 Pzp, przyznając środki finansowe na dofinansowanie projektu, mogą uzależnić ich przyznanie od zastosowania przy ich wydatkowaniu zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.

Oznacza to, że podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1 Pzp, przyznając środki finansowe na dofinansowanie projektu, nie mogą żądać od podmiotów, którym przyznały środki finansowe na dofinansowanie projektu, stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych, bez względu na wartość zamówienia. Zgodnie zatem z art. 3 ust. 3 Pzp podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1 Pzp, przyznając środki finansowe na dofinansowanie projektu, nie mogą nałożyć na podmioty, którym przyznały środki finansowe na dofinansowanie projektu, obowiązku stosowania Pzp w taki sposób, aby podmioty te stały się zamawiającym w rozumieniu art. 2 pkt 12 Pzp.

W przypadku przyznania przez jednostki sektora finansów publicznych środków finansowych na dofinansowanie projektu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 Pzp istnieje oczywiście możliwość stosowania procedur i instytucji, o których mowa w przepisach Pzp.

Przykładowo, podmioty, którym zostały przyznane środki finansowe na dofinansowanie projektu na podstawie art. 3 ust. 3 Pzp, mogą przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia stosując procedurę przetargu nieograniczonego, jednak nie będzie to tryb przetarg nieograniczonego, o którym mowa w przepisach Pzp.

Na podstawie art. 3 ust. 3 Pzp podmiot, któremu przyznano środków finansowych na dofinansowanie projektu stosuje własną procedurę i przy wydatkowaniu tych środków musi zapewnić zasady równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.

 

Opracowanie: Zespół wPrzetargach