Wybór oferty

12 cze 2019, 07:50 Terminy wynikające z art. 94 ust. 1 Pzp w przypadku wyboru oferty, po uchyleniu się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza

Czy w razie wniesienia odwołania od wyboru oferty na podstawie art. 94 ust. 3 Pzp nie znalazłby zastosowania wynikający z art. 183 ust. 1 Pzp zakaz zawarcia umowy do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze ...

5 kwi 2018, 00:00 Pojęcie wyboru oferty najkorzystniejszej musi być rozumiane jako składowa czynności i zaniechań zamawiającego zakończonych wyborem oferty najkorzystniejszej pod względem materialnym tj. złożonej przez wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu z postępowania i oferty niepodlegającej odrzuceniu

Za uzasadnione należy przyjąć stanowisko, że w ramach pojęcia wyboru najkorzystniejszej oferty, powinno się uwzględnić także zaniechanie wykluczenia wykonawcy, który złożył ofertę wybraną przez zamawiającego

20 gru 2017, 00:00 Zamawiający musi wyjaśnić wszystkie okoliczności mające wpływ na ustalenie pierwszego miejsca w rankingu oceny ofert, w konsekwencji na wybór oferty najkorzystniejszej

Z całą mocą należy podkreślić, że nie jest zadaniem wykonawcy, domyślanie się intencji zamawiającego. Wprost przeciwnie, to na zamawiającym spoczywa obowiązek rzetelnego i zupełnego wyjaśnienia ...

4 lip 2017, 00:10 W procedurze odwróconej dokonanie oceny danej oferty jako oferty ocenionej jako najkorzystniejszej nie oznacza jeszcze, że wykonawca ten uzyska zamówienie

Pojęcie „wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona” nie jest tożsame z pojęciem „wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą”. Wyrażenie „zamawiający przed udzieleniem zamówienia” oznacza, że zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, nie tylko przed podpisaniem umowy, a także przed wyborem najkorzystniejszej oferty. Wybór najkorzystniejszej oferty nie może bowiem nastąpić przed stwierdzeniem, czy wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu z postępowania, a oferowane przez tego wykonawcę dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

21 cze 2017, 00:10 „Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert” czy „wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert” w świetle art. 94 ust. 3 Pzp?

Czy zamawiający ma obowiązek wybrania oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, gdy wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy?

10 mar 2017, 11:35 Niedopuszczalność wielokrotnego wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert po uchyleniu się wykonawcy, którego oferta została wybrana

Po stronie zamawiającego, w pierwszej kolejności może pojawić się roszczenie o zawarcie umowy wobec wybranego wykonawcy.