Tryb WR - art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b

12 kwi 2018, 00:01 Niedopuszczalna jest sytuacja, w której zamawiający wprost, swoim działaniem lub brakiem takiego działania, doprowadza do sytuacji, w której określony wykonawca posiada na wyłączność prawa autorskie do koncepcji przebiegu wydarzenia artystycznego, które leży w sferze zainteresowania zamawiającego, a następnie udziela temu wykonawcy zamówienia w trybie z wolnej ręki, powołując się właśnie na te prawa autorskie

Co do pierwszej z przesłanek wskazał, że okoliczność, iż Zamawiający zamierza nabyć usługę, która jest objęta ochroną wynikającą z praw wyłącznych, nie jest wystarczające; w tym przypadku konieczne jest również wykazanie, iż na rynku nie ma dostępnego ekwiwalentu (substytutu) takiej usługi.