Umowa o roboty budowlane

Wykonawca robót budowlanych nie musi dysponować specjalistyczną wiedzą z zakresu projektowania; musi jedynie umieć odczytać projekt i realizować inwestycję zgodnie z tym projektem oraz zasadami sztuki budowlanej

Obowiązek nałożony na wykonawcę przez art. 651 k.c. należy rozumieć w ten sposób, że musi on niezwłocznie zawiadomić inwestora o niemożliwości realizacji inwestycji na podstawie otrzymanego projektu lub też o tym, że

czytaj więcej 4 sty 2018, 00:00
Moment udzielenia żądanej gwarancji zapłaty za roboty budowlane

Tym samym dopiero wydanie dokumentu gwarancji beneficjentowi i jego przyjęcie, a zatem moment, w którym dotarło do beneficjenta oświadczenie woli gwaranta w wymaganej przez prawo formie pisemnej i oświadczenie to zostało zaakceptowane, jest chwilą zawarcia umowy gwarancji i tym samym stanowi czynność ..

czytaj więcej 12 paź 2017, 00:01
Ryczałtowy charakter wynagrodzenia daje zamawiającemu pewien margines niedookreślenia przedmiotu zamówienia, gdyż płatne jest ono za osiągnięcie określonego rezultatu, nie zaś wyłącznie za realizację zamkniętego katalogu czynności

W przypadku wynagrodzenia ryczałtowego obowiązkiem wykonawcy jest wykonanie wszelkich prac niezbędnych do realizacji robót budowlanych, nawet jeśli nie są one uwzględnione w projekcie ...

czytaj więcej 29 sie 2017, 00:05
Nawet gdyby przedmiar robót nie obejmował jakiegoś zakresu ujętego w projekcie budowlanym, wykonawca musi go wykonać w ramach zamówienia podstawowego i nie może przyjąć, że są to roboty dodatkowe

Przedmiar robót stanowiący podstawę sporządzania kosztorysu jest opracowaniem wtórnym w stosunku do projektu i specyfikacji technicznych i to nie on determinuje zakres prac objętych przedmiotem zmówienia.

czytaj więcej 4 sie 2017, 00:10
Dokonywanie odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót budowlanych

Odbioru wykonanych robót budowlanych nie powinien dokonywać ustanowiony inspektor nadzoru inwestorskiego.

czytaj więcej 3 sie 2017, 07:00
Jakie znaczenie ma opis przedmiotu zamówienia, gdy w istotnych postanowieniach umowy przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego?

Co do zasady wynagrodzenie ryczałtowe jest zatem niezależne od rzeczywistego rozmiaru lub kosztów prac i polega na umówieniu z góry wysokości wynagrodzenia w kwocie absolutnej, przy wyraźnej lub dorozumianej zgodzie stron na to, że wykonawca nie będzie domagać się wynagrodzenia wyższego. Czy zamawiający i wykonawca decydując się na wynagrodzenie ryczałtowe muszą liczyć się z jego bezwzględnym i sztywnym charakterem?

czytaj więcej 24 lip 2017, 00:01
Czy przyjęcie w postanowieniach umowy wynagrodzenia ryczałtowego wyklucza możliwość domagania się zapłaty za prace dodatkowe?

Po przystąpieniu przez wykonawcę do wykonywania prac okazało się, że zachodzą rozbieżności między dokumentacją geodezyjną a rzeczywistą lokalizacją instalacji wodociągowych, studzienek do których miała zostać podłączona kanalizacja sanitarna i kanalizacja deszczowa. Rozbieżności te wymagały przesunięcia istniejącego wodociągu poza obrys planowanego budynku oraz zmiany lokalizacji instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz zamontowania dodatkowo pompy wraz z instalacją zasilającą.

czytaj więcej 24 lip 2017, 00:01
Sprawdź czy wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje również skutki niedoszacowania robót przez wykonawcę

Przepis art. 632 § 1 k.c. wprawdzie wyklucza co do zasady możliwość podwyższenia umówionego wynagrodzenia ryczałtowego, to jednak nie dotyczy takiej sytuacji, kiedy zamawiający wprowadza w błąd drugą stronę co do istotnych dla kontraktowania okoliczności, jak w tym przypadku co do powierzchni dachu, który miał być przełożony.

czytaj więcej 5 lip 2017, 00:10
Ustalenie ryczałtowego wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych wyklucza możliwość domagania się zapłaty za prace dodatkowe tylko wtedy, gdy te prace są naturalną konsekwencją procesu budowlanego

Dlatego umówione przez strony wynagrodzenie ryczałtowe nie obejmuje wspomnianych prac, bowiem powód nie mógł i nie powinien przewidzieć konieczności ich wykonania oceniając okoliczności przedstawione mu przez pozwaną. Gdyby przyjąć inne założenie, nieuczciwy inwestor ...

czytaj więcej 3 lip 2017, 00:03
Sprawdź, czy w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego, na podstawie kosztorysu ofertowego zamawiający może ustalać zakres prac, do których wykonania zobowiązuje się wykonawca składając ofertę

Przedmiar robót budowlanych, stanowiący podstawę sporządzenia kosztorysu, jest opracowaniem wtórnym w stosunku do projektu i specyfikacji technicznych i to nie on determinuje zakres prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają jedynie pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego przedmiarowi robót można przypisać wyłącznie charakter dokumentu pomocniczego. Z powyższego wynika zasada nadrzędności projektu budowlanego w stosunku do projektu wykonawczego i przedmiaru robót budowlanych, gdyż to projekt budowlany jest dokumentem podstawowym w procesie budowlanym.

czytaj więcej 5 cze 2017, 00:05

Wydawca:  CONEXIS ZAMÓWIENIA PUBLICZNE  JÓZEF EDMUND NOWICKI,  ul. Nowowiejska 17,  71-219  Bezrzecze

©  2016 - 2018  conexis.pl / wPrzetargach.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję