Tajemnica przedsiębiorstwa

Czy art. 8 ust. 3 Pzp ma zastosowanie w w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki?

Przechodząc do art. 8 ust. 3 Pzp, Krajowa Izba Odwoławcza, wobec gruntownej analizy treści i znaczenia tego przepisu w doktrynie prawa zamówień publicznych i orzecznictwie, wskazuje dla przypomnienia, że skorzystanie z ograniczenia zasady jawności postępowania w odniesieniu do informacji kwalifikowanych jako tajemnica przedsiębiorstwa, obwarowane jest dokonaniem zastrzeżenia ...

czytaj więcej 3 wrz 2018, 00:00
Postępowanie zamawiającego w przypadku zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa

Zamawiający obligatoryjnie w każdym przypadku powinien zbadać, czy faktycznie zaistniały przesłanki objęcia danych informacji tajemnicą przedsiębiorstwa ...

czytaj więcej 4 maj 2018, 00:00
Informacje na portalu społecznościowym, a tajemnica przedsiębiorstwa

Odwołujący wykazał, że na portalu LinkedIn występują użytkownicy deklarujący współpracę z wykonawcą lub pracę na jego rzecz ...

czytaj więcej 20 kwi 2018, 09:04
Zamawiający jest obowiązany do badania i oceny skuteczności zastrzeżenia określonych informacji, jako tajemnica przedsiębiorstwa i do oceny czy wykonawca w istocie wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią taką tajemnicę przedsiębiorstwa i czy zastrzegł je prawidłowo

Określony w ustawie termin na zastrzeżenie informacji złożonych w ofercie jak również wykazanie, że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa - czyli spełnienie obu warunków ustawowych w określonym terminie - składa się na wykonanie po stronie zastrzegającego tajemnicę obowiązku ..

czytaj więcej 4 paź 2017, 06:37
Informacja o dostawach realizowanych na rzecz jednostek sektora publicznego, ze względu na swój jawny charakter nie może zatem zostać skutecznie zastrzeżona jako tajemnica przedsiębiorstwa

Na ocenę zasadności zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa nie wpływa okoliczność, że dostawy na rzecz podmiotów publicznych ujęte w wykazie dostaw mogły być realizowane przez podmioty trzecie użyczające C. swój potencjał

czytaj więcej 4 wrz 2017, 00:01
Jak wykonawca powinien postąpić, aby jego zastrzeżenie o tajemnicy przedsiębiorstwa było skuteczne?

Niewykazanie przez wykonawcę zasadności poczynionego zastrzeżenia oznacza bowiem, co najmniej, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie podjął on niezbędnych działań w celu zachowania w poufności informacji mających dla niego wartość gospodarczą, które uprzednio nie były ujawnione do wiadomości publicznej.

czytaj więcej 14 sie 2017, 00:05
Czy podmiot obowiązany do udostępnienia informacji publicznej może w odpowiedzi na wniosek o udostępnieni takiej informacji poinformować wnioskodawcę, że odmawia udostępnienia informacji publicznej ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa? Czy dokumenty dotyczące realizacji zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego (np. odbioru urządzeń medycznych) stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa?

Informacja o uznaniu określonych informacji za tajemnicę przedsiębiorstwa nie może wynikać ze swobodnego uznania, lecz powinna opierać się na uzasadnionym przypuszczeniu, że dana wiadomość nie była jeszcze ujawniona do wiadomości publicznej, a jej ujawnienie zagrażałoby istotnym interesom wykonawcy, któremu udzielono zamówienia publicznego oraz że wiadomość ta może być uważana za tajemnicę przedsiębiorstwa w świetle danej branży. Informacja publiczna odnosząca się do danych będących w posiadaniu wykonawcy, któremu udzielono zamówienia publicznego podlega zatem udostępnieniu w sytuacji, gdy nie jest objęta ochroną wynikającą z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

czytaj więcej 13 lip 2017, 09:16
Czy zamawiający może wezwać wykonawcę do złożenia informacji, że zastrzeżone przez niego w ofercie informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa ?

Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa oraz wykazanie, ze zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa musi nastąpić jednocześnie.

czytaj więcej 28 lut 2017, 06:00
W aktualnym stanie prawnym to nie zamawiający ma poszukiwać uzasadnienia dla zastrzeżenia przez wykonawcę poufności określonych informacji, nawet w trybie wyjaśnień udzielonych przez wykonawcę na wezwanie zamawiającego

W aktualnym stanie prawnym ustawodawca uznał, że to nie zamawiający ma poszukiwać uzasadnienia dla zastrzeżenia przez wykonawcę poufności określonych informacji, nawet w trybie wyjaśnień udzielonych przez wykonawcę na wezwanie zamawiającego.

czytaj więcej 24 lut 2017, 08:29
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję