Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi

21 lip 2017, 00:05 Czy zamawiający, ogłaszając postępowanie na usługi społeczne i inne szczególne usługi poniżej progu określonego w art. 138g Pzp, powinien opisać przedmiot zamówienia, kryteria oceny ofert, klauzule umowne zgodnie z przepisami ustawy Pzp?

Ze względu na obowiązek udzielenia zamówienia w sposób obiektywny i niedyskryminujący, zamawiający powinien co najmniej umożliwić wykonawcom poinformowanie go o niezgodnej z treścią ogłoszenia o zamówieniu czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ogłoszenia o zamówieniu. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powinien powtórzyć czynność albo dokonać czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ogłoszeniu o zamówieniu.

czytaj więcej
19 lip 2017, 00:10 Udzielanie zamówień na usługi społeczne w trybie art. 138o ustawy Pzp w opinii prawnej Urzędu Zamówień Publicznych

Zamawiający, określając procedurę udzielania zamówienia publicznego, o której mowa w art. 138o ustawy Pzp, może odwołać się do trybu przetargu nieograniczonego i włączyć do niej niektóre lub wszystkie przepisy regulujące proces udzielania zamówienia w tym trybie, z zastrzeżeniem obowiązku zastosowania obligatoryjnych elementów postępowania, wskazanych dyspozycją art. 138o ustawy Pzp.

czytaj więcej
11 lip 2017, 00:05 Czy wykonawca, składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w oparciu o art. 138o Pzp, może złożyć odwołanie?

Procedura udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne w oparciu o art. 138o Pzp, tj. zamówień, których wartość nie przekracza 750 000 euro - w przypadku zamówień innych niż zamówienia sektorowe lub zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa lub 1 000 000 euro - w przypadku zamówień sektorowych, tworzona jest przez samego zamawiającego.

czytaj więcej