Pierwotne warunki zamówienia nie mogą zostać zatem zmienione w sposób istotny, co oznacza, że zmianie nie może ulec m. in. przedmiot zamówienia, czy jego istotne cechy, których zmiana będzie miała wpływ na kształt zamówienia, zmiany dotyczące warunków udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert, warunki płatności, okres i warunki gwarancji

Pierwotne warunki zamówienia nie mogą zostać zatem zmienione w sposób istotny, co oznacza, że zmianie nie może ulec m. in. przedmiot zamówienia, czy jego istotne cechy, których zmiana będzie miała wpływ na kształt zamówienia, zmiany dotyczące warunków udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert, warunki płatności, okres i warunki gwarancji

 

Z uwagi na fakt, że przed wszczęciem kontrolowanego postępowania, Zamawiający przeprowadził dwa postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Prezes Urzędu dokonał analizy zasadności udzielenia zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy. Jednocześnie, w wyniku analizy dokumentacji postępowania ustalono, iż w przedmiotowym postępowaniu nie zostały również spełnione przesłanki, które uzasadniałyby zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy. Zgodnie z brzmieniem ww. przepisu, możliwość zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki zachodzi w sytuacji, gdy w prowadzonych kolejno postępowaniach o udzielenie zamówienia, z których co najmniej jedno prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego, nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotem zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

Pierwotne warunki zamówienia nie mogą zostać zatem zmienione w sposób istotny, co oznacza, że zmianie nie może ulec m.in. przedmiot zamówienia, czy jego istotne cechy, których zmiana będzie miała wpływ na kształt zamówienia, zmiany dotyczące warunków udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert, warunki płatności, okres i warunki gwarancji.

W kontrolowanym postępowaniu Zamawiający zmodyfikował przedmiot zamówienia poprzez obniżenie wysokości kwoty środków gotówkowych na sfinansowanie inwestycji z pierwotnie zakładanych 10.500.000,00 zł do kwoty 7.500.000,00 zł, których pozyskanie było przedmiotem zamówienia. Zamawiający dokonał również zmiany w zakresie wymaganych dokumentów - wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa wykonawcy, na potwierdzenie czego miała zostać przedstawiona informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, została obniżona z 10.500.000,00 zł do kwoty 7.500.000,00 zł. Dodatkowo w zakresie posiadanego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej odnośnie prowadzonej działalności, w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki, usunięto wysokość minimalnej kwoty (w ramach prowadzonych przetargów nieograniczonych wynosiła ona 2 000 000,00 zł). W konsekwencji, w odniesieniu do przedmiotowego postępowania, nie została spełniona przesłanka uzależniająca zastosowanie trybu z wolnej ręki od braku istotnych zmian pierwotnych warunków zamówienia.

W przedmiotowej sprawie nie została również spełniona przesłanka art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy, wskazująca iż w prowadzonych uprzednio postępowaniach wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia. Tymczasem, jak wynika z protokołu postępowania nr (…), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, złożona w ramach tego postępowania oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy, tj. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawca ten, zgodnie z informacją o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (druk ZP-17) został wykluczony z uwagi na fakt, iż złożone z ofertą dokumenty nie potwierdzały spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie: niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

Reasumując stwierdzić należy, że przedstawione przez Zamawiającego argumenty oraz okoliczności faktyczne nie wskazują, iż w przedmiotowej sprawie w chwili wszczęcia postępowania zachodziły przesłanki określone w art. 67 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy. Tym samym, Zamawiający poprzez nieuprawnione odstąpienie od stosowania trybów podstawowych naruszył art. 7 ust. 1 oraz art. 10 ust. 2 ustawy.

 

Uchwała z dnia 13 grudnia 2013 r., KIO/KD 110/13

Źródło:  www.uzp.gov.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję