Czy wykonanie przez wykonawcę dyspozycji dokonania polecenia przelewu nie może być utożsamiane z wpłaceniem przelewem na rachunek bankowy kwoty wadium?

Czynnością, jaka musi zostać dokonana przed upływem terminu składania ofert jest wniesienie wadium, a w przypadku, gdy wadium wnoszone jest w pieniądzu wykonawca wpłaca na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. Podkreślić należy, że wniesienie wadium w pieniądzu jest skuteczne dopiero wtedy, gdy pozostaje w dyspozycji zamawiającego, a za skuteczne wniesienie wadium uważa się moment obciążenia rachunku zamawiającego. Tym samym uznanie rachunku zamawiającego kwotą wadium należy uznać za skuteczne wniesienie wadium - wadium musi być na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

W ramach prowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego podstawowym aktem prawnym regulującym prawa i obowiązki zamawiającego i wykonawców są przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych i właśnie na podstawie tych przepisów - w szczególności wskazanych powyżej - obowiązek wniesienia wadium w taki sposób, by środki pieniężne zostały zaksięgowane na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert można wywieść z tych przepisów.

Zaznaczenia wymaga, że ustawodawca posłużył się sformułowaniem „wpłaca się przelewem na rachunek”, co nierozerwalnie związane jest z koniecznością zaksięgowania środków pieniężnych na wskazanym rachunku. Tym samym, dopiero odpowiednia kwota znajdująca się na rachunku zamawiającego tytułem wadium przesądza o jego wniesieniu, a skuteczne wniesienie wadium nastąpi wtedy, gdy kwota wadium na rachunku zamawiającego zostanie uznana przed upływem terminu składania ofert. Prawidłowość tej konstrukcji znajduje uzasadnienie w regulacjach ustawy - Prawo Bankowe, gdzie w sposób jednoznaczny wskazano, że polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Bank wykonuje dyspozycję dłużnika w sposób przewidziany w umowie rachunku bankowego. Tym samym wykonanie przez wykonawcę dyspozycji dokonania polecenia przelewu nie może być utożsamiane z wpłaceniem przelewem na rachunek bankowy kwoty wadium.

Wydanie polecenia przelewu powoduje podjęcie ze strony banku określonych czynności mających na celu realizację wydanej dyspozycji na warunkach określonych w umowie rachunku bankowego. Sama dyspozycja nie jest zatem równoznaczna z dokonaniem wykonaniem wpłaty. Choć przepisy ustawy nie zwierały definicji legalnej wadium to postanowienia dotyczące wadium wnoszonego w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego zostały uregulowane częściowo.

W pozostałym zakresie (nieuregulowanym ustawą), zamawiający i wykonawcy zobowiązani byli korzystać z regulacji zawartych w przepisach Kodeksu cywilnego czemu dał wyraz Sąd Najwyższy wskazując, że Prawo zamówień publicznych „stanowi część prawa cywilnego, na co wskazuje odesłanie do stosowania przepisów Kodeksu cywilnego (art. 14 Pzp) do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jeśli przepisy tej ustawy nie stanowią inaczej, a zatem jest ustawą szczególną w stosunku do ogólnych norm Kodeksu cywilnego.”

Odesłanie do przepisów Kodeksu cywilnego wyrażone w art. 14 ustawy Pzp stanowi o szerokim zakresie stosowania Kodeksu cywilnego dla tych czynności, przez co należy rozumieć wszelkie czynności faktyczne i prawne podejmowane przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego termin składania ofert wyznaczony został na 25 maja 2015 r. godzina 10:00, natomiast w oparciu o zgromadzony w kontroli materiał ustalono w sposób niebudzący wątpliwości, że dokonano przelewu o godzinie 7:57 w dniu 25 maja 2015 r., jak również to, że kwota wadium została zaksięgowana na rachunku zamawiającego o godzinie 12:10 w dniu 25 maja 2015 r.. Z powyższego wynika, że z upływem terminu składania ofert 25 maja 2015 r. godzina 10:00 na koncie zamawiającego nie została zaksięgowana kwota wadium, kwota ta została zaksięgowana na rachunku zamawiającego o godzinie 12:10.

Wadium w pieniadzu nie zostało skutecznie wniesione.

 

Uchwała z dnia 1 lutego 2019 r., KIO/KD 8/19
Źródło:  www.uzp.gov.pl