Zmiany umowy niższe niż 10% wynagrodzenia, w przypadku zamówień na usługi lub dostawy, albo 15%, w przypadku zamówień na roboty budowlane

Na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp dopuszczalne są zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, w przypadku zamówień na usługi lub dostawy, albo 15%, w przypadku zamówień na roboty budowlane, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy. 

Za błędne zatem należy uznać twierdzenie, że na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp dopuszczalne są zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, „których łączna wartość jest mniejsza niż 10% wartości pierwotnej umowy, w przypadku zamówień na usługi lub dostawy, albo 15%, w przypadku zamówień na roboty budowlane.”

Na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp zmiany umowy nie mogą być równe lub przekraczać 10% wartości pierwotnej umowy, w przypadku zamówień na usługi lub dostawy, albo 15%, w przypadku zamówień na roboty budowlane.  

Dla oceny dopuszczalności dokonania zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp nie mają znaczenia przyczyny wprowadzenia zmian do umowy. W przypadku zmiany umowy dokonanej na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający nie musi sprawdzać, czy zmiana jest istotna, czy nieistotna. Wystarczy, że łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, w przypadku zamówień na usługi lub dostawy, albo 15%, w przypadku zamówień na roboty budowlane, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy. 

Na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający może dokonywać wielu zmian umowy, o ile zostanie zachowany limit wartościowy zmian, o którym mowa w tym przepisie, oraz zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy. W ramach limitów, o których mowa w art. 455 ust. 2 ustawy Pzp należy uwzględniać zmiany umowy zwiększające i zmniejszające wartość pierwotną umowy. Konieczne jest zatem łączne uwzględnianie skumulowanej wartości poszczególnych zmian.

Użyte w art. 455 ust. 2 ustawy Pzp wyrażenie „łącznej wartości zmian umowy” nie obejmuje zmian wartości umów dokonywanych na podstawie innych przesłanek określonych w art. 455 ust. 1 ustawy Pzp (np. art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy Pzp).

Jeżeli umowa zawiera postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości cen, dopuszczalną wartość zmiany umowy, o której mowa w art. 455 ust. 2 ustawy Pzp ustala się w oparciu o zmienioną cenę.

Zmiana wartości pierwotnej umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, jest dopuszczalna w sytuacji, gdy pociąga za sobą zmianę wartości umowy, wynikającą ze zwiększenia lub zmniejszenia zakresu (wielkości) zamówienia. Przepis art. 455 ust. 2 ustawy Pzp nie ma zastosowania do przypadku, gdy zmiana umowy będzie polegać tylko na podwyższeniu wartości pierwotnej umowy (wynagrodzenia wykonawcy), które miałoby na celu tylko zmianę ceny realizacji przedmiotu zamówienia. Ostatnią przesłanką wymienioną w art. 455 ust. 2 ustawy Pzp jest zakaz zmiany ogólnego charakteru umowy. Przykładem zmiany ogólnego charakteru umowy może być: zmiana przedmiotu lub rodzaju zamówienia, zmiana umowy na czas określony na umowę na czas nieokreślony, zmiana zamówienia publicznego na koncesję.

 

Dziękujemy za przeczytanie tego artykułu do końca. Czytaj portal wPrzetargach.pl na bieżąco.                                                  Portal wPrzetargach.pl to kompendium wiedzy o zamówieniach publicznych.