Przesunięcie elektronizacji zamówień publicznych o wartości mniejszej niż progi unijne na dzień 1 stycznia 2021 r.

W dniu 4 lipca 2019 r. Sejm RP uchwalił projekt ustawy zmieniającej ustawę z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020, 1579 i 1920 oraz z 2018 r. poz. 1603).

W wyniku zmian nastąpi przesunięcie pełnej elektronizacji zamówień o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, prowadzonych przez innych zamawiających niż centralny zamawiający, z dnia dnia 1 stycznia 2020 r na dzień 1 stycznia 2021 r.

Podstawowym celem projektowanych zmian w ustawie z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020, z późn. zm.), dalej „ustawa o zmianie ustawy Pzp”, jest przesunięcie w czasie obowiązku elektronizacji zamówień w odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonych przez innych zamawiających niż centralny zamawiający, których wartość zamówienia jest poniżej progów unijnych.

Projektowane zmiany przewidują przesunięcie, z dnia 1 stycznia 2020 r. na dzień 1 stycznia 2021 r., obowiązku wprowadzenia w tych postępowaniach komunikacji zamawiającego z wykonawcami wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Powyższe wymaga zmiany odpowiednich przepisów intertemporalnych w ustawie o zmianie ustawy Pzp, regulujących kwestie komunikacji między zamawiającym a wykonawcami w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość zamówienia jest poniżej progów unijnych.

Przepisy dyrektyw Unii Europejskiej dotyczące zamówień publicznych (dyrektywa 2014/24/UE oraz dyrektywa 2014/25/UE) nakazywały państwom członkowskim wprowadzenie obowiązkowej komunikacji w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, najpóźniej od dnia 18 października 2018 r.

W przypadku zamawiających centralnych obowiązek ten istnieje od dnia 18 kwietnia 2017 r. Dalsze przesunięcie w czasie obowiązku pełnej elektronizacji zamówień w odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonych przez innych zamawiających niż centralny zamawiający, których wartość zamówienia jest poniżej progów unijnych, jest konieczne z uwagi na brak na chwilę obecną ogólnodostępnych narzędzi umożliwiających pełne wdrożenie kompleksowego rozwiązania pozwalającego na profesjonalne i w pełni zautomatyzowane prowadzenie całego procesu udzielenia zamówienia publicznego.

W marcu 2019 r. została rozwiązana umowa na zaprojektowanie i wdrożenie Platformy e-Zamówienia, która miała stanowić ogólnodostępne, kompleksowe rozwiązanie w zakresie procesu udzielania zamówień publicznych i umożliwić zamawiającym elektroniczne przeprowadzenie całego procesu udzielenia zamówienia publicznego. Natomiast Miniportal e-Zamówień jako ogólnie dostępne narzędzie do elektronicznej komunikacji między zamawiającym i wykonawcami (w tym składania ofert), oparte na wykorzystaniu narzędzi elektronicznych i publicznych usług funkcjonujących w państwowych zasobach, tj. Biuletynu Zamówień Publicznych i usług e-PUAP, z przyczyn technicznych nie jest w stanie zapewnić kompleksowej obsługi komunikacji elektronicznej we wszystkich postępowaniach o wartości zamówienia poniżej progów unijnych, które stanowią ok. 74% całego rynku zamówień (wg. danych ze Sprawozdania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2017 r.). Narzędzie to zostało czasowo uruchomione, docelowo z przeznaczeniem dla postępowań powyżej progów unijnych.

Za przesunięciem pełnej elektronizacji zamówień publicznych w postępowaniach poniżej progów unijnych przemawiają dotychczasowe problemy związane z praktycznym zastosowaniem regulacji przewidujących pełną elektronizację zamówień publicznych w postępowaniach powyżej progów unijnych. Nie wszyscy bowiem zamawiający, a zwłaszcza wykonawcy są gotowi na obowiązkową i w pełni elektroniczną komunikację, tj. wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Z rynku zamówień publicznych wielokrotnie docierają sygnały, że mniejsi zamawiający, a zwłaszcza mikro, mali i średni przedsiębiorcy nie są jeszcze przygotowani, by nałożyć na nich obowiązek komunikacji wyłącznie przy użyciu specjalnie dedykowanych środków komunikacji elektronicznej (tj. platform, portali), w tym z zastosowaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, zwłaszcza, że w największych postępowaniach wprowadzenie obowiązkowej elektronizacji wprowadziło czasowy paraliż i niepewność. Nadal wiele kwestii techniczno-prawnych pozostaje nierozwiązanych i powoduje trudności w praktycznym zastosowaniu. Obecne przepisy (art. 18a ustawy o zmianie ustawy Pzp) dają zmawiającym możliwość dopuszczenia komunikacji z wykonawcą (w tym składania ofert) również przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy o zmianie ustawy Pzp, na gruncie prawa krajowego, centralny zamawiający, o którym mowa w art. 15b ust. 1 ustawy Pzp, obowiązany jest od dnia 18 kwietnia 2017 r. do komunikacji z wykonawcami wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W przypadku centralnego zamawiającego obowiązek używania podczas postępowania wyłącznie środków komunikacji elektronicznej odnosi się także do zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, a więc o wartości poniżej progów unijnych.

Zatem od dnia 18 kwietnia 2017 r. centralny zamawiający obowiązany jest do stosowania przepisów ustawy Pzp zawartych w dziale I w rozdziale 2a „Komunikacja zamawiającego z wykonawcami”.

Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy o zmianie ustawy Pzp, na gruncie prawa krajowego, inni zamawiający niż centralny zamawiający, w przypadku zamówień o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, obowiązani są od dnia 18 października 2018 r. do stosowania przepisów ustawy Pzp w zakresie, w jakim przewidują one obowiązek komunikacji zamawiającego z wykonawcą wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Zgodnie natomiast z brzmieniem art. 15 ust. 1 pkt 3 ustawy o zmianie ustawy Pzp, inni zamawiający niż centralny zamawiający, w przypadku zamówień o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, obowiązani będą do stosowania przepisów dotyczących pełnej elektronizacji od dnia 1 stycznia 2020 r. Ponadto odroczenie elektronizacji poniżej progów unijnych jest skorelowane z terminem wejścia w życie nowej ustawy - Prawo zamówień publicznych, która przewiduje bardziej liberalne i uproszczone rozwiązania w odniesieniu do zamówień i konkursów poniżej progów unijnych.

Obecnie obowiązująca ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych przewiduje w tym zakresie jednolite rozwiązania. Nie jest więc celowym czasowe (w praktyce jedynie na rok) wprowadzanie obowiązku komunikacji wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na analogicznych zasadach jak w zamówieniach powyżej progów UE. Biorąc pod uwagę dotychczasowe problemy związane z praktycznym zastosowaniem przepisów przewidujących pełną elektronizację zamówień publicznych w postępowaniach powyżej progów unijnych, zasadne wydaje się przesunięcie w czasie obowiązku pełnej elektronizacji zamówień w postępowaniach poniżej progów unijnych, tj. z dnia 1 stycznia 2020 r. na dzień 1 stycznia 2021 r. Mając na względzie powyższe, projektuje się zmianę brzmienia pkt 3 w art. 15 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy Pzp polegającą na zastąpieniu daty „1 stycznia 2020 r.” datą „1 stycznia 2021 r.”.

Analogiczna zmiana jest konieczna we wprowadzeniu do wyliczenia w art. 18a ustawy o zmianie ustawy Pzp.

W myśl projektowanego wprowadzenia do wyliczenia przepisy epizodyczne zawarte w art. 18a ustawy o zmianie ustawy Pzp będą miały zastosowanie do postępowań poniżej progów unijnych, prowadzonych przez innych zamawiających niż centralny zamawiający, wszczętych od dnia 17 października 2018 r. (w związku z wejściem w życie z dniem 17 października 2018 r. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniającej ustawę - Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1603), która wprowadziła przepis art. 18a) i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 r. (czyli do dnia 31 grudnia 2020 r.).

Proponowane rozwiązanie prawno-legislacyjne:

  1. zwiększy szanse na lepsze przygotowanie się wykonawców, w szczególności z sektora MŚP, do elektronizacji zamówień, w tym dysponowania przez nich kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
  2. zapewni lepsze szanse dla mniejszych zamawiających na przygotowanie się do wdrożenia elektronicznych narzędzi do obsługi postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
  3. zdywersyfikuje zagrożenia zmniejszenia ilości ofert składanych w postępowaniach oraz unieważnienia postępowań z powodu braku ważnych ofert, ze względu na brak kwalifikowanego podpisu elektronicznego po stronie mniejszych wykonawców.

Projektowane zmiany nie wprowadzają dodatkowych obciążeń finansowych po stronie zamawiających oraz wykonawców, a wręcz pozwalają na przesunięcie w czasie konieczności poniesienia takich kosztów oraz innych dodatkowych obciążeń związanych z dostosowaniem do wymogów wynikających z elektronizacji zamówień publicznych.

 

Źródło: 

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=3475 (uzasadnienie do projetu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych)

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję