Informacje zawarte w umowach z podmiotami publicznymi nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa

WARTO WIEDZIEĆ O TYM, ŻE …

Zgodnie przepisami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji to czy dana informacja jest czy też nie tajemnicą przedsiębiorstwa decyduje istotność informacji z punktu widzenia interesów przedsiębiorcy oraz czynności, jakie on podjął w celu ochrony informacji. Informacja nieujawniona do wiadomości publicznej to informacja nieznana ogółowi lub osobom, które ze względu na prowadzoną działalność są zainteresowane jej posiadaniem.

Tajemnicą przedsiębiorstwa nie jest więc informacja dotycząca umów zawartych z jednostkami sektora finansów publicznych, gdyż takie informacje objęte są zasadą jawności i dostępne w trybie dostępu do informacji publicznej.

W złożonym „Wykazie wykonanych głównych dostaw” wykonawcy takie dostawy wyspecyfikowali. Wskazali także, w tym w wyniku uzupełnienia, dostawy zrealizowane na rzecz podmiotów prywatnych, a ustawa o dostępie do informacji publicznej swym zakresem tego typu umów nie obejmuje. Umowy z takimi podmiotami (podmiotami prywatnymi) nie mają przymiotu jawności i żaden przepis prawa nie obliguje stron takiego stosunku do ujawnienia informacji dotyczących realizacji takiej umowy.

Częstą praktyką przy zawieraniu tego typu umów jest bowiem zastrzeganie przez strony tychże umów poufności wszelkich informacji w nich zawartych. Tego typu informacje są bowiem informacjami handlowymi posiadającymi wartość gospodarczą i jako takie mają znaczenie dla prowadzonej działalności, w tym dla pozycji wykonawcy na rynku. Brak jest więc podstaw do ich odtajnienia.

A ponieważ w złożonym wykazie umieszczone są dostawy zrealizowane na rzecz podmiotów publicznych wykazy te wyłącznie w tym zakresie powinny zostać przez zamawiającego odtajnione, jak również dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie.

 

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 27 stycznia 2015 r., KIO 54/15

Źródło:  www.uzp.gov.pl

 

ś