Możliwość utraty gwarancji nie stanowi przyczyny technicznej o obiektywnym charakterze i nie stanowi przesłanki do udzielenia zamówienia z wolnej ręki

WARTO WIEDZIEĆ O TYM, ŻE …

„możliwość utraty gwarancji na system sygnalizacji pożaru ze względu na ingerencję innego podmiotu w ww. system poprzez wprowadzenie do niego innych urządzeń nie stanowi przyczyny technicznej o obiektywnym charakterze. To Zamawiający konstruując umowę o zamówienie publiczne na dostarczony system mógł w sposób wyraźny doprecyzować, że dodanie dodatkowych elementów systemu przez inny podmiot nie wpłynie na uprawnienia zamawiającego z tytułu gwarancji na dostarczony system. W konsekwencji to nie przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze, lecz zaniechanie Zamawiającego odpowiedniego ukształtowania postanowień umownych były powodem dla którego zdecydował się udzielić zamówienia wykonawcy realizującemu system”.

 

Krajowa Izba Odwoławcza w uchwale z dnia 26 kwietnia 2012 r., KIO/KD 43/12